OFERTA

Oferta firmy ART-P Inżynieria skierowana jest do Inwestorów, Zarządców, Administratorów Wspólnot Mieszkaniowych oraz wszystkich, którzy potrzebują wsparcia na każdym etapie procesu budowlanego.
Wszelkie usługi wyceniane są indywidualnie

KIEROWNIK BUDOWY
Zatrudnienie kierownika budowy jest wymagane przy realizacji projektów, na które wydano pozwolenie na budowę. Z mocy Prawa Budowlanego jest on zobligowany do zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących zgodności budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy zapobiega samowoli budowlanej, niedopuszczalnym odstępstwom od projektu, a także zapewnia prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych ze zmianami w projekcie, geodezyjnym wytyczeniem obiektu, odbiorami i sporządzaniem dokumentacji powykonawczej. Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania.
INSPEKTOR NADZORU
Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Na życzenie inwestora, inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami. Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 25) inspektor nadzoru jest zobowiązany do działań zmierzających do zabezpieczenia interesów inwestora na budowie.
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy, hala magazynowa lub produkcyjna - to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym. Prawo budowlane określa obowiązek należytego utrzymania obiektu budowlanego (art. 61). W celu oceny stanu technicznego przeprowadza się kontrole okresowe raz na rok, raz na 5 lat, dwa razy w roku, każdorazowo po uszkodzeniu obiektu budowlanego, raz na 2 i raz na 4 lata (kotły) (Art.62)
ORZECZENIA I OPINIE TECHNICZNE
Opinię techniczną wykonuje się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości wykonanych robót budowlanych. Kiedy powstają rozbieżności w ocenie zrealizowanych elementów budynku, które nie mogą być usunięte przez zainteresowane strony powstaje konieczność odwołania się do niezależnego eksperta. W takiej sytuacji opinia techniczna zawiera opis wykonanego elementu i weryfikację zgodności z polskimi normami, instrukcjami technicznymi lub innymi dokumentami określającymi charakterystyczne cechy takiego elementu. Wnioski w tego rodzaju opinii technicznej klasyfikują dany element jako wykonany prawidłowo lub nieprawidłowo. Poddaje się też dokumenty, na podstawie których dokonano oceny.
GŁÓWNA